agetron Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
fhDNZrWy38pf5ByJ1TyVvzsHV6ep79PYg2 128 0 100% 27.96 KH